HOTSPOT
การประชุมร่วมระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับผู้ประกอบการในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับผู้ประกอบการในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม สนามบูรพากอล์ฟคลับ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนจากผู้ประกอบการในเขตท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุมด้วย สำหรับการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีการแจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 1. อุปสรรคในการดำเนินงานจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. การดำเนินการภายหลังสัญญาสิ้นสุดของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชน ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 3. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) 4. แผนการดำเนินงานโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่งของท่าเรือแหลมฉบัง (ท่าเทียบเรือ A) 5. แผนการติดตั้งเครื่อง X-Ray ของกรมศุลกากร 6. การเพิ่มสัดส่วนตู้สินค้าถ่ายลำที่ท่าเรือแหลมฉบัง (Transhipment) 7. การดำเนินโครงการ Doing Business 8. การเปิดประตูตรวจสอบสินค้าออก 1 ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว รองรับรถบรรทุกหางเปล่า ตู้สินค้าเปล่า รถบรรทุกรถยนต์ และรถบรรทุกน้ำตาล โดยการประชุมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้แจ้งความคืบหน้าของโครงการพัฒนาต่างๆ และ การดำเนินงานในด้านต่างๆของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้ผู้ประกอบการในเขตท่าเรือแหลมฉบังได้รับทราบข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง ผู้ประกอบการในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความคิดเห็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติงานได้อีกด้วย ทั้งนี้ โครงการพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ในหลายรูปแบบทั้งทางน้ำ ทางราง และทางถนน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นท่าเรือระดับโลก