GALLERY
ภาพบรรยากาศกิจกรรม หนังนอกรอบ 007 SPECTRE

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558  ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช