GALLERY
ภาพบรรยากาศกิจกรรม ตะวันยิ้ม 58 @โรงเรียนบ้านทางตรง part 2

ภาพกิจกรรม ตะวันยิ้ม 58 "เติมยิ้ม แต้มฝัน ปันให้น้อง" วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558  ณ โรงเรียนบ้านทางตรง  ต.บางพระ อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี