GALLERY
Pattaya Selfie in Love

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา (ชลบุรี) จัดกิจกรรม Pattaya Selfie in Love

นำโดยศิลปิน ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน กับจุดท่องเที่ยวต่างๆในเมืองพัทยา อาทิเช่น มิโมซ่า , ไทธานี, ร้านอาหารเดอะวิว, สวนน้ำ Catoonnetwork, ปราสาทสัจธรรม. ฟาร์มม้าแคระ Pipo pony club, Pattaya sheep ฟาร์ม